Speedway #7138 - Smyrna, TN

 Speedway #7138
 Smyrna, TN
 Completed June 2013
final pic 1.jpgfinal pic 2.jpgfinal pic 3.jpg